ครม. อนุมัติ MOU ความร่วมมือไทย-จีน โครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง

Loading

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2565 ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เสริมสร้างสมรรถนะด้านความมั่นคงทางอาหาร ด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการทวนสอบผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกในห่วงโซ่อุปทาน

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าภายหลังจากที่ไทยได้รับทุนของกองทุนดังกล่าวแล้ว งบประมาณที่ได้รับจะมี 3 หน่วยงาน นำไปจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของไทยตามวัตถุประสงค์ของกองทุน เพื่อให้เกิดสันติภาพและความมั่งคั่งต่อประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันอาหาร จะรับผิดชอบดำเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านความมั่นคงทางอาหาร ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยงบประมาณ 225,600 เหรียญสหรัฐฯ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 18 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *