Business

วิศวกรรมสถานฯเตือน “เทอร์มินัลใหม่สุวรรณภูมิ” ส่องบบานปลาย

นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะวิศวกรผู้จัดทำแผนแม่บทสนามบินสุวรรณภูมิ กล่าวว่าวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท.) แสดงจุดยืนคัดค้านและยืนยันว่า ทอท.ต้องก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ตามแผนแม่บทเดิม โดยชี้ว่า หากก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนจะเพิ่มงบประมาณการก่อสร้างและไม่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ตามเป้าที่กำหนด พร้อมยืนยันไม่หวั่นหากทอท.จะฟ้องร้อง

อย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสังเกตถึงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 หรือ เทอร์มินอลที่ 2 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย12 องค์กรวิชาชีพ ซึ่งมีมติคัดค้านการก่อสร้าง แต่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน (ทอท.) กลับไปอ้างคำรับรองขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO)

นายสามารถ กล่าวอีกว่า การก่อสร้างอาคารดังกล่ารถือว่าเป็นการตัดแปะเทอร์มินัลขึ้นมาใหม่ เป็นการก่อสร้างที่ผิดไปจากแผนแม่บทเดิม เพราะICAO ระบุว่า กรณีมีสุวรรณภูมิเป็นสนามบินแห่งเดียว ควรมี 2 เทอร์มินอล และควรก่อสร้างเป็นอาคารผู้โดยสารในประเทศเท่านั้น แต่มองว่า ขณะนี้กรุงเทพมหานครมีสนามบินถึง 3 แห่งคือ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา ซึ่งมีเพียง 2 เทอร์มินอลก็เพียงพอแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *