ไทย-อินโด-มาเลย์ จับมือขับเคลื่อนเมืองยางพารา

Loading

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เข้าร่วมการประชุมระดับระฐมนตรี ครั้งที่ 28 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ร่วมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนเมืองยางพารา 3 ประเทศ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน สร้างมูลค่าการส่งออก เชื่อมั่นส่งผลให้ราคายางสูงขึ้น

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 28 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2565 ณ โรงแรม ทราย ลากูนา ภูเก็ต จ. ภูเก็ต โดยเป็นการประชุมร่วมกันในการหาแนวทางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของ 3 ประเทศ ในด้านการเกษตรกรและอุตสาหกรรมการเกษตร ด้านอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน ด้านการท่องเที่ยว ด้านระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการเชื่อมต่อการขนส่ง ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการผลิตและให้บริการฮาลาล และด้านพลังงาน

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีการลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Ministry of Industry Republic of Indonesia; MOI) หน่วยงานระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Corridor Implementation Authority; NCIA) ประเทศมาเลเซีย และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเป็นการเชื่อมโยงของเมืองยางพารา (Rubber Cities) ของ 3 ประเทศสมาชิก มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมยางพารา ร่วมกำหนดนโยบายและทิศทางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาง พร้อมทั้ง ความร่วมมือด้านงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ยาง ความร่วมมือด้านมาตรฐานและการรับรองผลิตภัณฑ์ยาง การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในวงการยางพารา ตลอดจนความร่วมมือด้านธุรกิจของทั้ง 3 ประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *