28 ธันวาคม 2310 พระเจ้าตากปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ แต่ไม่ได้กู้ชาติ!

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำกำลังตีแหกฝ่าวงล้อมทัพพม่าออกจากกรุงศรีอยุธยาก่อนกรุงแตกราว 7 เดือน โดยไปรวบรวมกวาดต้อนผู้สวามิภักดิ์ยังชายทะเลซีกตะวันออก กระทั่งเสียกรุงให้พม่าราวๆ เมษายน 2310 จากนั้น 28 ธ.ค.2310 พระองค์จึงประกาศตนปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ บริบทคำว่า “กอบกู้เอกราช” การกอบกู้เอกราชหมายความว่า สภาวการณ์ยังคงเหลือบ้านเมือง ระบบการเมืองการปกครอง ศูนย์กลางทางอำนาจ กฎระเบียบ

Read more

วิลาศโปรตุเกส

“โปรตุเกส” คือฝรั่งชาติแรกที่เดินทางมาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยา ในปี พ.ศ.2054 หลังจากล่องเรือมาเข้ายึดเมืองมะละกาได้แล้ว ก็เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 โดยได้ส่งราชทูตนำเครื่องราชบรรณาการจากพระเจ้ามานูเอลแห่งโปรตุเกสเข้ามาถวายสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ด้วย จนมีข้อตกลงที่โปรตุเกสจะช่วยกรุงศรีอยุธยาด้านการทหาร และนำปืนไฟเข้ามาใช้เป็นครั้งแรก แต่เราก็ต้องให้เสรีทางการค้าและการศาสนากับฝรั่งชาตินี้เป็นการแลกเปลี่ยน ในสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราช ปรากฏว่า มีทหารวิลาศโปรตุเกสจำนวน 120 คน รับหน้าที่เป็นทหารรักษาพระองค์ จนเกิดสงครามเมืองเชียงกราน

Read more