คุณภาพชีวิต

IT & Innovation

มหาดไทย เดินหน้าปูพรหมใช้ Smart phone จัดเก็บ จปฐ. ทั่วประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม โดยสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะเลขานุการฯ พชช.

Read More