ค่าฝุ่น PM 2.5

Health

ทำไม? เชียงใหม่ ค่าฝุ่น PM 2.5 จึงพุ่งทะยานสูงขึ้นเป็นอันดับ 1

ทุกภาคของประเทศไทยมักประสบกับปัญหามลพิษทางอากาศทั้งสิ้น เพียงแต่อาจจะมากหรือน้อยไม่เท่ากัน และสาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศก็แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ สำหรับจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่ประสบปัญหาหมอกควันซ้ำซาก ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา และตาก ซึ่งที่จริงพื้นที่ภาคเหนือตอนบนประสบกับปัญหาหมอกควันมานานแล้ว เพียงแต่ในอดีตอาจจะไม่เด่นชัดนัก เนื่องจากไม่มีข้อมูลเพียงพอ แต่ที่เริ่มพบว่าเป็นปัญหาอย่างชัดเจนและรุนแรงเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 10 กว่าปีก่อน

Read More