ภัยแล้ง

Business

ภัยแล้งทำราคาผักในสาธารณรัฐเช็กผักพุ่งสูงขึ้น

ราคาผักและผลไม้ในสาธารณรัฐเช็กพุ่งสูงขึ้น แม้กระทั่งมันฝรั่งที่เคยราคาถูกที่สุดในบรรดาผักและผลไม้ แต่ในขณะนี้ราคากลับแพงกว่าผลไม้น าเข้าหลายชนิด เนื่องจากความแห้งแล้งในปีที่ผ่านมาจึงส่งผลให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรลดลงและกระจายไปทั่วทั้งยุโรป ซึ่งการนำเข้าผักและผลไม้จากต่างประเทศไม่ได้ช่วยให้ราคาผักและผลไม้ลดลง มันฝรั่งที่ปลูกเสมือนพืชสวนครัว เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ราคาถูกที่สุดและเป็นอาหารหลักของชาวเช็ก กลับกลายราคาพุ่งขึ้นถึงกิโลกรัมละเกือบ 1.5 เหรียญสหรัฐ ซึ่งแพงกว่าส้ม มะนาว และกล้วย และไม่ต่างจากราคาผักอื่นๆ ที่ทยานเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาราคามันฝรั่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 67 ส่วนราคาผักอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ

Read More