สาวโสด

Lifestyle

“ทำไมน้องไม่แต่งงาน” หญิงไทยจบตรี 60% ครองโสด

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ้งภากรณ์ ได้ออกบทวิจัยเรื่อง “ทำไมน้องไม่แต่งงาน?” ผลกระทบของการศึกษาต่อการตัดสินใจแต่งงานและมีลูกของผู้หญิงไทย โดยนางศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ และ Ms.Lusi Liao นักศึกษาปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งได้ศึกษารูปแบบการตัดสินใจแต่งงานและมีลูกของผู้หญิงไทยในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (2528-2560)

Read More