สีหนุวิลล์

Business

เศรษฐกิจกัมพูชา : “สีหนุวิลล์” วันนี้

“สีหนุวิลล์” เป็นจังหวัดติดทะเลอยู่ทางตอนใต้ของกัมพูชา ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนับเป็นอันดับที่ 3 รองจากพนมเปญและเสียมราฐ เนื่องจากสีหนุวิลล์ถือเป็นเมืองท่าที่สำคัญของกัมพูชา มีท่าเรือน้ำลึกที่สำคัญหลายแห่งทั้งของรัฐและเอกชน มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทำให้มีโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 100 แห่ง เข้ามาตั้งฐานการผลิต เพื่อส่งออกที่เมืองนี้ ปัจจุบันสีหนุวิลล์ยังถูกจัดเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของโครงการ One Belt One Road (OBOR) ของนายสีจิ้นผิง

Read More