เที่ยวกลางคืน

Health

3 มาตรการ เปิดร้านหลังเลิก พรก.ฉุกเฉิน

กรมอนามัย เเผย มาตรฐานด้านสุขอนามัย สุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สถานประกอบกิจการควรปฏิบัติหลัง ยกเลิก พรก. ฉุกเฉิน ประกอบด้วย 1.ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิ การทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมการจัดสถานที่ ให้มีการระบายอากาศภายใน จัดให้มีอุปกรณ์ล้างมืออย่างเพียงพอ 2.ด้านพนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน อาทิ มีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี มีการคัดกรองอาการป่วยของพนักงาน เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์หากป่วย

Read More