เรือหางแมงป่อง

History

“เรือหางแมงป่อง”การเดินทางของคนเชียงใหม่ในอดีต

การเดินทางในสมัยก่อนนั้นไม่ว่าจะเป็นการติดต่อค้าขายหรือเดินทางไปไหนก็จะนิยมใช้การเดินทาง ทางน้ำเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมิตรไมตรีของคนสมัยก่อนก็จะใช้การเดินทางทางน้ำเพราะเป็นการเดินทางที่สะดวกมากที่สุดในยุคอดีตโดยใช้เรือล่องลำน้ำไปมาหาสู่กัน การเดินเรือทางแม่น้ำลำคลองได้รับความนิยมอย่างสูงในสมัยก่อนเรือหางแมงป่องมีบทบาทมากที่สุดในแม่น้ำปิง ผู้โดยสารหรือพ่อค้าที่อยู่ทางภาคกลาง และหัวเมืองฝ่ายเหนือ เช่น ที่เชียงใหม่ กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ หรือจังหวัดน่าน ได้อาศัยเรือเหล่านี้เดินทางไปธุระ และค้าขายติดต่อกันเสมอถึง กับขนานนามให้แก่ “เรือหางแมงป่อง” นี้ว่าเป็น “สิงห์แม่น้ำปิง” บรรดาราชวงศ์และเจ้านายเมืองเหนือในอดีตก็ล้วนแต่ใช้เรือหางแมงป่องในการเดินทางไปยังเมืองต่างๆมาเป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้ว ยุคต่อมาครั้งหนึ่งก็ได้มีการใช้เรือหางแมงป่องในการขนส่งสินค้า และ

Read More