โรคอหิวาต์

History

ห่าลงครั้งแรกคนตาย 30,000 คน เปลี่ยนเมืองเป็นทุพภิกขภัย

ห่าลงปีมะโรง อันเป็นระบาดของอหิวาตกโรค หรือ โรคห่าในไทยนั้น มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้แก่ สมัยรัชกาลที่ 2 จากเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ เล่าถึงการระบาดรุนแรงของอหิวาตกโรคไว้ว่า ในปี พ.ศ.2363 ที่มีการระบาดจากอินเดียเข้ามาไทย ผ่านทางปีนัง และหัวเมืองฝ่ายตะวันตก เข้ามาถึงสมุทรปราการและพระนคร ระบาด 2 สัปดาห์ ทำให้มีคนตายประมาณ

Read More