Changpeng Zhao

Finance

Binance ประกาศจัดตั้ง คณะกรรมการที่ปรึกษาสากล

ไบแนนซ์ (Binance) ผู้นำแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของโลก ประกาศจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสากล (Global Advisory Board, GAB) ซึ่งประกอบด้วยเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางด้านนโยบายสาธารณะ ภาครัฐ ภาคการเงิน ภาคเศรษฐกิจ และด้านบรรษัทภิบาล โดยมี นายแม็กซ์ บาคัส (Max Baucus) อดีตวุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกาและเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสากล

Read More