ค่าครองชีพ

Business

ค่าครองชีพในสาธารณรัฐเช็กเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 8 ปี

สำนักงานสถิติแห่งสาธารณรัฐเช็กเผยว่ำ ค่าครองชีพในสาธารณรัฐเช็กเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 3 ในเดือนมีนาคมผ่านมา ซึ่งนับว่าเป็นสถิติที่สูงที่สุดในรอบ 8 ปี จากสถิติของสำนักงานสถิติแห่งสาธารณรัฐเช็กที่เปิดเผยถึงค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้น ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน เช่น อาหาร ค่าเช่าบ้าน น้ำ และไฟฟ้า เป็นต้น สำหรับราคาเครื่องนุ่งห่ม และโทรคมนาคมนั่นกลับลดลงจากการคาดการณ์ ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่าครองชีพชาวเช็กปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบจากเดือนก่อนหน้า

Read More