IT & Innovation

กระทรวงดิจิทัลฯ สานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศ เมืองอัจฉริยะ ภูเก็ต

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ องค์การการค้าและการพัฒนาของสหรัฐอเมริกา ร่วมลงนามข้อตกลงโครงการความร่วมมือ Phuket Smart City Technical Assistant Package เพื่อร่วมทุนพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะด้านต่าง ๆ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในจังหวัดภูเก็ต

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมด้วย คุณเกว็นโดลิน เจ. คาร์ดโน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ร่วมลงนามข้อตกลงโครงการความร่วมมือ Phuket Smart City Technical Assistant Package โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และ นายอรุณ เวนคาทรามัน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพาณิชย์ด้านตลาดโลก และ อธิบดีกรมบริการการค้าต่างประเทศสหรัฐฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ผศ.ดร.ณัฐพล เปิดเผยว่า ดีป้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะแห่งชาติ ถือเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกา และ สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ที่ปัจจุบันอยู่ในการดำเนินงานของ ดีป้า มีการดำเนินงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไกต่าง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี ศึกษาดูงาน ร่วมศึกษาค้นคว้า และสร้างเสริมศักยภาพบุคลากร ซึ่งการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ Phuket Smart City Technical Assistant Package ในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งที่สหรัฐฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับการพัฒนาของเมือง ซึ่งเป็นแกนกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงภูมิภาค จึงได้ร่วมลงทุนพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาของเมืองที่ใช้ความต้องการของคนเป็นศูนย์กลางและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *