Business

ครม.แต่งตั้ง “สราวุธ ทรงศิวิไล” นั่งประธานบอร์ด รฟม.

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แทนตำแหน่งที่ลาออก ประกอบด้วย 1.นายสราวุธ ทรงศิวิไล เป็นประธานกรรมการ 2. นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสระนุกูล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอการแต่งตั้ง นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ เป็นผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อคส.) ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 190,000 บาท และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *