Business

คลัง เผยยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทะลุ 18 ล้านคน

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5-26 กันยายน 2565 ณ เวลา 15.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 18,058,564 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,717,953 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 8,340,611 ราย ซึ่งจากการประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” ของโครงการฯ ปี 2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนใหม่และผู้ลงทะเบียนที่ได้แก้ไขข้อมูลในระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2565 พบว่า มีจำนวน 625,469 ราย ที่มี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *