Trevel

ชมร่องรอยประวัติศาสตร์ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู สระแก้ว

ปราสาทเขาน้อยสีชมพู แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเป็นจุดชมวิวที่มีความงดงามมาก เนื่องจากอยู่บนพื้นที่สูง ต้องขึ้นบันไดไปทั้งหมด 254 ขั้น กว่าจะถึงตัวปราสาท ถ้าใครไม่แข็งแรงเดินไม่ไหวสามารถนำรถขึ้นไปได้โดยผ่านทางวัดเขาน้อยสีชมพู ไปตามทางอ้อมเขาประมาณ 1 กิโลเมตร และเดินเท้าต่อขึ้นไปอีกประมาณ 250 เมตร

ปราสาทเขาน้อยสีชมพูสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 12 และมีการบูรณปฏิสังขรณ์ในพุทธศตวรรษที่ 15 และคงความสำคัญจนถึงพุทธศตวรรษที่ 16 ประกอบด้วยปรางค์ 3 หลังคือ ปรางค์ทิศเหนือ ปรางค์องค์กลาง และปรางค์ทิศใต้ ปัจจุบันคงเหลือเพียงให้เห็นเพียงปรางค์องค์กลางเท่านั้น ที่ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ส่วนปรางค์ทิศเหนือและวิหารทิศใต้เหลือเพียงฐานเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *