Business

ดัน “กัญชง” พืชเศรษฐกิจตัวใหม่

นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชงอย่างเป็นระบบ กล่าวถึงความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมาธิการฯว่า เราได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมมาเพื่อหารือแล้ว 7 ครั้ง โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้พืชกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย ทั้งนี้เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า พืชกัญชงที่มีคุณค่าประโยชน์อย่างมหาศาล ทั้งในด้านการแพทย์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องอุปโภคบริโภค จึงควรส่งเสริมพืชกัญชงให้เป็นพืชทางเลือกของเกษตรกรไทย เนื่องจากพืชกัญชงมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เกษตรกรไทยมีความเชี่ยวชาญในการเพาะปลูก และประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารและ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก เพื่อประโยชน์ทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมทั้งการสืบสานให้เป็นพืชทางวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป

“อนุกรรมาธิการฯ ได้กำหนดเป้าหมายของการศึกษาเกี่ยวกับการใช้กัญชงอย่างเป็นระบบ โดยใช้กรอบการศึกษา 3 ด้าน คือ 1.ด้านการปลูก ด้านการผลิตและด้านการแปรรูป 2.ด้านเศรษฐกิจ การนำเข้าและการส่งออก และ 3.ด้านกระบวนการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และการควบคุมมาตรฐานพืชกัญชง ทั้งนี้ในปัจจุบันมีการวิจัยเพื่อส่งเสริมและรับรองสายพันธุ์กัญชง จากมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นสายพันธุ์ RPF1, RPF2, RPF3 และ RPF4 โดยในอนาคตรัฐบาลมีโครงการจะรับรองสายพันธุ์พื้นบ้านเพิ่มเติมอีกประมาณ 5-10 สายพันธุ์ เพื่อผลักดันให้เกิดการปลูกกัญชงในระดับพื้นบ้าน เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศอีกชนิดหนึ่งต่อไป” นางพรรณสิริ กล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *