Business

ธ.ก.ส. ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ MLR-MRR-MOR พร้อมลดดอกเบี้ยเงินฝาก มีผลวันนี้

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก โดยมีผลตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสำหรับเกษตรกรลูกค้ารายย่อยและบุคคลทั่วไป MRR จากเดิมที่ 6.875% ต่อปี ลดลง 0.125% เหลือ 6.75% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยลูกค้าสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร MLR จากเดิม 5.00% ต่อปี ลดลง 0.125% เหลือ 4.875% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธุรกิจเบิกเงินเกินบัญชีหรือ OD สำหรับลูกค้ารายคนและนิติบุคคล MOR จากเดิม 6.75% ต่อปี ลดลง 0.25% เหลือ 6.50% ต่อปี เพื่อตอบสนองทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และลดภาระต้นทุนให้กับลูกค้าของธนาคารในภาวะที่เศรษฐกิจมีความเปราะบางทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก

ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธ.ก.ส. ปรับลดเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำสำหรับบุคคล นิติบุคคล ราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดลง 0.05-0.20% ต่อปี ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *