นายกฯผุดไอเดีย ดึงเงินประกันสังคมปล่อยกู้

Loading

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0505/ว 459 แจ้งข้อสั่งการพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ทุกหัวหน้าส่วนราชการรับทราบว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาพล.อ.ประยุทธ์ ได้มอบหมายให้ กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาความเป็นไปได้ในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมให้เกิดประโยชน์และตอบสนองแก่ความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น เช่น การกู้ยืมเพื่อการลงทุน หรือการกู้ยืมเพื่อรายจ่ายจำเป็นอื่น ๆ

นอกจากนี้ยังสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง เร่งรัดการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงให้ครบถ้วนทุกกลุ่ม รวมทั้งรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนผู้ทำการประมงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการในการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ทำการประมงให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *