Business

ประมูล5จี 16 ก.พ.นี้ เงินสะพัดศก.1.7แสนล้านบาท

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี 5 จี ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่า กสทช. ได้รายงานให้ว่าจะมีการเปิดประมูลคลื่นความถี่ 5 จี ในวันที่ 16 ก.พ. 2563 ซึ่งถือว่ามีความสำคัญ เพราะว่าเทคโนโลยี 5 จี สามารถผลิกประสิทธิภาพในองค์การธุรกิจ อุตสาหกรรม บริการ รองรับการลงทุนในเขต อีอีซี ซึ่งได้สั่งให้ กสทช. ต่อยอดการใช้เทคโลยีให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมมากที่สุด โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการชับเคลื่อนการใช้ 5 จี เพื่อขับเคลื่อนดังกล่าว

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า วันที่ 4 ก.พ. 2563 จะเปิดรับใบเข้ายื่นประมูล 5 จี จากเอกชนผู้ประกอบการ และในวันที่ 16 ก.พ. 2563 เริ่มเปิดประมูล และรับมอบใบอนุญาตกิจการภายในสิ้นเดือน ก.พ. 2563 ซึ่งตามแผนจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2563-2565 โดยในปี 2563 ผู้ประกอบการที่ประมูลได้จะเริ่มบริการเต็มรูปแบบในเดือน ต.ค. 2563 ทำให้มีเม็ดเงินลงทุนของผู้ประกอบการและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 1.7 แสนล้านบาท

“กสทช. มั่นใจว่า ผู้ประกอบการทุกค่ายจะให้ความสนใจในการประมูลคลื่น 5 จี ที่จะเปิดประมูลในวันที่ 16 ก.พ. 2563 กสทช.ทำการบ้านอย่างหนักบนความร่าวมมือร่วมใจ เห็นแก่ประเทศชาติ การเข้าร่วมการประมูล การพัฒนา การต่อยอด ไม่ให้เป็นภาระต่อผู้ประกอบการเพียงคนเดียว แต่ภาครัฐได้เข้ามาช่วยเหลือเต็มที่โดยตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 5 จี ” นายฐากร กล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *