History

พ.ศ. 2359 เกิดโรงเรียนสำหรับเด็กชายแห่งแรกในสยาม

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นโรงเรียนเด็กชายชาวบ้านแห่งแรก โดยคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน ได้รับพระบรมราชานุญาต ให้สถาปนาขึ้นที่ตำบลกุฏีจีน หลังวัดแจ้ง และตำบลสำเหร่ และได้ตั้งโรงเรียนเป็นแห่งแรก ณ ตำบลกุฎีจีน โดยจ้างเด็กมาเรียน วันละเฟื้อง (12 สตางค์) มี ซินแสกีเอ็ง ก๊วยเซียน เป็นผู้สอน ในตอนนั้นมีเยาวชนจีน เพียง 8 คนเท่านั้นที่สมัครเป็นนักเรียน

เป็นโรงเรียนแห่งแรกในเครือสภาคริสตจักรในกว่า 200 ปี ในประเทศไทย เป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวในปัจจุบันที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการสอนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย จะเน้นหนักที่ภาษาอังกฤษโดยจะใช้ภาษาอังกฤษสอนในทุกรายวิชา (ยกเว้นวิชาภาษาไทย) นักเรียนจะต้องพูดภาษาอังกฤษทั้งในเวลาเรียน และทุกเวลาท่อยู่ในโรงเรียน เพราะต้องการปลูกฝังทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน ซึ่งรัฐบาลยุคนี้กำลังศึกษา

ส่วนโรงเรียนเด็กหญิงนั้น เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2417 โดยมิชชันนารี คณะเพรสไบทีเรียน จากสหรัฐอเมริกา เดิมมีชื่อเรียกว่า “โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง” ตั้งอยู่บริเวณพระราชวังหลัง ขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่ง ของโรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงเรียนสตรีประจำ และโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศไทย โดยมิสซิสแฮเรียต เอ็มเฮาส์ เป็นครูใหญ่คนแรก มีจุดมุ่งหมายจัดการเรียนการสอน ด้านการอ่านเขียน การศึกษาคริสตจริยธรรม และวิชาเย็บปักถักร้อย ซึ่งเป็นวิชาสำหรับกลุสตรีสมัยนั้น

ในปี พ.ศ. 2464 ได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเป็น “วัฒนาวิทยาลัย”

ที่มาบทความ : 100 เหตุการณ์สำคัญ เรียนเรียง โดยคุณนิติธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *