Business

ลูกหนี้บัตรเครดิตเฮ ออมสินให้รีไฟแนนซ์ ดอกต่ำ ผ่อนยาว หมื่นละ 250 ต่อเดือน

ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มผู้ถือบัตรเครดิต ซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายจากบัตรเครดิตที่คิดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรมเนียมต่างๆ ค่อนข้างสูง จนส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผ่อนชำระ และการใช้จ่ายในครัวเรือน

โดยมาตรการดังกล่าวก็คือ “รีไฟแนนซ์บัตรเครดิตจากสถาบันการเงินต่างๆ มายังธนาคารออมสิน” โดยผ่อนนานถึง 48 เดือน ฟรีค่าธรรมเนียม คิดดอกเบี้ยต่ำสุด 8.5% ต่อปี ส่วนจะมีรายละเอียดใดๆ อีกบ้าง ทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์ ไล่เรียงให้คุณเข้าใจง่ายๆ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ
1.บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย โดยมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

กรณีผู้มีรายได้ประจำ มีอายุครบ 20 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีอายุครบ 20 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี
กรณีเจ้าของกิจการ มีอายุครบ 20 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี
2.กรณีมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน มีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับจากสถาบันการเงินอื่น หรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงินอยู่แล้วไม่เกิน 2 แห่ง

3.มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีนาน 12 เดือน และไม่มีประวัติการผ่อนชำระล่าช้ามากกว่า 30 วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *