วิลาศโปรตุเกส

“โปรตุเกส” คือฝรั่งชาติแรกที่เดินทางมาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยา ในปี พ.ศ.2054 หลังจากล่องเรือมาเข้ายึดเมืองมะละกาได้แล้ว ก็เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2

โดยได้ส่งราชทูตนำเครื่องราชบรรณาการจากพระเจ้ามานูเอลแห่งโปรตุเกสเข้ามาถวายสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ด้วย จนมีข้อตกลงที่โปรตุเกสจะช่วยกรุงศรีอยุธยาด้านการทหาร และนำปืนไฟเข้ามาใช้เป็นครั้งแรก แต่เราก็ต้องให้เสรีทางการค้าและการศาสนากับฝรั่งชาตินี้เป็นการแลกเปลี่ยน

ในสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราช ปรากฏว่า มีทหารวิลาศโปรตุเกสจำนวน 120 คน รับหน้าที่เป็นทหารรักษาพระองค์ จนเกิดสงครามเมืองเชียงกราน รวมทั้งการทำศึกกับเชียงใหม่ ก็มีทหารราชองครักษ์เชื้อชาติฝอยทองเหล่านี้ออกรบด้วยเสมอ

เมื่อเสร็จสงครามแล้ว สมเด็จพระไชยราชาทรงปูนบำเหน็จความชอบให้ชาวโปรตุเกส ได้พระราชทานที่ดินให้ตั้งบ้านเรือนอยู่เรียกว่า “บ้านโปรตุเกส” แถมยังได้สร้างโบสถ์ขึ้นอีก 3 แห่งคือ โบสถ์ซานเปาโล โบสถ์ซานโดมิงโก และโบสถ์ซานเปโดร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *