Health

อนุทิน” ยันรัฐบาลหนุนยกเลิกใช้สารอันตราย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องปกป้องและให้ยกเลิกการใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ) รวมทั้งสารเคมีอื่นๆ ไม่เฉพาะในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพื่อกำจัดวัชพืชฆ่าแมลง ทำให้ผลผลิตเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น สวยงามมากขึ้น แต่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย และการจำกัดการใช้ก็เพื่อช่วยลดความรุนแรงผลกระทบของสารเคมีต่อร่างกายมนุษย์ ซึ่งยังไม่ตอบโจทย์และไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหา จึงต้องยกเลิกการนำมาใช้ เพื่อไม่ให้มีสารอันตรายต่อสุขภาพในส่วนประกอบของผลผลิตทางเกษตรกรรม โดยต้องมีผลิตภัณฑ์ทดแทนที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพผู้ใช้และผู้บริโภค

สำหรับผลเสียไม่ได้เกิดแค่กับเกษตรกรเท่านั้น ประชาชนผู้บริโภคเป็นผู้รับสารพิษไปสะสมในร่างกายทำให้เสียสุขภาพ เสียเงินทองและอาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *