Business

เตรียมทูลเกล้าฯ งบปีง63 เงินพร้อมเข้าระบบ 4 แสนล้าน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563 ได้รับทราบผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร์และวุฒิสภา เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการตามขั้นตอนและนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้รายงานแผนการการเร่งรัดงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่เตรียมการไว้ให้ ครม. ทราบ เมื่อร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ มีผลใช้บังคับแล้ว จะมีเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนเข้าสู่ระบบทันทีประมาณ 4 แสนล้านบาท ส่วนที่เหลือ 2.4 แสนล้านบาท จะขอให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำแผนลงทุน และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *