ก.ล.ต. ประสาน DES เอาผิดกรณีหลอกลวงลงทุนผ่านโซเชียลมีเดีย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ประสานขอความร่วมมือไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) โดยนำส่งเอกสารหลักฐานกรณีพบพฤติกรรมหลอกลวงลงทุนผ่านโซเชียลมีเดีย พร้อมแนะนำประชาชนตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่แนะนำการลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจ หรือหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ตามที่ ก.ล.ต. ได้เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุม …