IT & Innovation

FCC เริ่มเก็บข้อมูลอุปกรณ์ Huawei ที่ถูกใช้ในสหรัฐอเมริกา

US Federal Communications Commission (FCC) หรือ คณะกรรมการการสื่อสารแห่งสหรัฐอเมริกา (ประมาณ กสทช. บ้านเรา) ได้เริ่มเก็บข้อมูลการใช้งานจากผู้ให้บริการเครือข่ายที่ใช้งานอุปกรณ์โครงข่ายจาก Huawei และ ZTE ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของ FCC หากผู้ให้บริการเครือข่ายต้องการใช้งานอุปกรณ์โครงข่ายของ Huawei และ ZTE

วิฒิสภาลงมติเอกฉันท์สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายที่ใช้เงินกองทุนในการเปลี่ยนอุปกรณ์โครงข่ายไปใช้ของ Huawei และ ZTE ในพื้นที่ห่างไกลโดยคณะกรรมการการสื่อสารจะเก็บข้อมูลจากการใช้อุปกรณ์โครงข่ายของ Huawei และ ZTE

ประธาน FCC, Ajit Pai กล่าวว่า “เนื่อง Huawei และ ZTE เป็นบริษัทที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ เรากำลังตรวจสอบว่าอุปกรณ์โครงข่ายถูกติดตั้งที่ไหนบ้าง”

ด้าน Huawei และ ZTE ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับข่าวดังกล่าว

จากการที่ Intel เปิดตัวชิป 5G สำหรับติดตั้งในเสาสัญญาณก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าสหรัฐอเมริกาต้องการเป็นผู้นำในตลาด 5G ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *