รัชกาลที่6

History

เชื่อหรือไม่ ไทยสร้างเครื่องบินเองได้ตั้งแต่สมัย ร.6

ในสมัยรัชกาลที่6หลังจากย้ายสนามบินจากสนามบินสระปทุมมาอยู่ที่สนามบินดอนเมือง จึงได้มีการจัดตั้งกองบินทหารบกขึ้น และสร้างโรงงานประกอบครื่องบินที่นั่น โดยเครื่องบินปีกสองชั้นลำแรกที่ผลิตได้ สามารถบินขึ้นสู่อากาศใช้ราชการได้ดี ใช้วัสดุในประเทศและฝีมือช่างไทย เว้นแต่เครื่องยนต์ที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเยี่ยมและเสด็จประทับเสวยพระกระยาหารกลางวันที่หน่วยบินดอนเมือง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2457 ทรงมีพระราชดำรัสชมเชยและขอบใจเจ้าหน้าที่ทุกคนผู้ร่วมงานการผลิตขึ้น จนใช้ในราชการได้สำเร็จ 9พฤษภาคม พ.ศ.2461 จอมพล เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต

Read More