History

พระแก้วมรกตเคยเป็นของรัสเซีย?

ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ขณะยังดำรงตำแหน่งมกุฎราชกุมารแห่งรัสเซีย ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสยามเป็นระยะเวลาสั้นๆ ในปี 2434 ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงจัดพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องจากทั้ง 2 พระองค์ทรงเป็นพระสหายที่สนิทแนบแน่นกันมาก

ด้วยพระราชไมตรีอันแน่นแฟ้นนี้เองรัชกาลที่ 5 จึงตอบแทนพระสหายว่าหากประสงค์สิ่งใดในสยามก็จะจัดหาให้ไม่ขัดข้อง มกุฎราชกุมารรัสเซียจึงตรัสขอพระราชทาน “พระแก้วมรกต” อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเรา ถึงขั้นทำให้พระพุทธเจ้าหลวงของเราอึ้งไปชั่วขณะ แต่ทรงยึดถือคติที่ว่า “กษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำ” จึงพระราชทานให้ด้วยความเต็มใจ พระสหายฝั่งรัสเซียเห็นดังนั้นก็ทรงตกใจ เพราะรู้ว่าพระแก้วมรกตคือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยนั่นเอง จึงแลกเปลี่ยนขอให้ฝั่งสยามขอสิ่งใดก็ได้จากรัสเซีย

สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงมีพระราชดำรัสตอบกลับโดยทันที โดยทรงขอพระแก้วมรกตกลับคืนสู่ราชอาณาจักรไทยเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวของปวงชนทั้งราชอาณาจักรเช่นเดิม มกุฎราชกุมารแห่งรัสเซียได้ทรงสดับดังนั้น ก็เลื่อมใสในพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่ 5 เป็นอย่างมาก และทรงถวายพระแก้วมรกตคืน

ทำให้ในช่วงเวลาไม่กี่นาทีที่รัชกาลที่ 5 พระราชทานพระแก้วมรกตให้มกุฎราชกุมารซาร์นิโคลัสนั้น ก็หมายความว่า “พระแก้วมรกต” เคยเป็นของรัสเซียไปแล้วนั่นเอง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายออกจากพระอุโบสถวัดพระแก้วก็ตาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *