Health

รู้ไว้!!! พาราเซตามอล ต้องกินตามน้ำหนักตัวเอง

การกินยาพาราเซตามอลที่ข้างขวด หรือที่แผงยาบอกว่าให้กินครั้งละ 1-2 เม็ด ทุกๆ 4-6 ชั่วโมง แล้วเราควรกินกี่เม็ด เรื่องนี้มีคำตอบจาก อ. นพ.ปณต สายน้ำทิพย์ ฝ่ายเภสัชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มาฝากกัน

กินยาพาราเซตามอล ตามน้ำหนักตัว
การใช้ยาพาราเซตามอล ควรพิจารณาตามน้ำหนักตัวซึ่งขนาดที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 10 – 15 มิลลิกรัมน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

ยาพาราเซตามอล ขนาด 325 มิลลิกรัม
น้ำหนัก 22 – 33 กิโลกรัม 1 เม็ด

น้ำหนัก 34 – 44 กิโลกรัม 1 เม็ดครึ่ง

ยาพาราเซตามอล ขนาด 500 มิลลิกรัม
น้ำหนัก 34 – 50 กิโลกรัม 1 เม็ด

น้ำหนัก 50 – 67 กิโลกรัม 1 เม็ดครึ่ง

น้ำหนัก > 67 กิโลกรัม 2 เม็ด

ข้อควรระวังในการกินยาพาราเซตามอล
ห้ามรับประทานเกิน 4,000 มิลลิกรัม/วัน หรือ 8 เม็ด/วัน
ควรรับประทานยาห่างกันอย่างน้อย 4 – 6 ชั่วโมง
ไม่ควรกินยาพาราเซตามอลติดต่อกันเกิน 5 วัน
ผู้ป่วยโรคตับควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาทุกครั้ง
หากรับประทานยาเกินขนาดจะส่งผลเสียต่อตับและไต และอันตรายถึงชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *