Business

“Sinochem”เลือกไทยเป็นฐานผลิตสารเติมแต่งพอลิเมอร์แห่งแรกในต่างประเทศ

บริษัท ชิโนเค็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Sinochem International Corporation) ของจีน ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตสารเติมแต่งพอลิเมอร์ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดอยุธยา ซึ่งถือเป็นฐานการผลิตสารเติมแต่งพอลิเมอร์ในต่างประเทศแห่งแรกของชิโนเค็ม หวังส่งเสริมสถานะผู้นำระดับโลกของชิโนเค็มในอุตสาหกรรมดังกล่าว

โรงงานแห่งใหม่นี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 64,000 ตารางเมตร ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นราว 290 ล้านหยวน และคาดว่า จะเริ่มดำเนินการผลิตได้ในปีนี้ โดยเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โรงงานแห่งนี้จะมีกำลังการผลิตสารกันเสื่อมในยางที่ 25,000 ตันต่อปี ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างการผลิตสารดังกล่าวในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภูมิภาค

นาย Su Fu รองผู้จัดการทั่วไปบริษัท ชิโนเค็ม อินเตอร์เนชั่นแนล และซีอีโอของเซนนิคส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ผลิตสารเติมแต่งพอลิเมอร์ กล่าวว่า การก่อสร้างโรงงานของชิโนเค็มในประเทศไทยถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในแผนการขยายธุรกิจของบริษัทสู่อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั้นปลาย (fine chemical) ในต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสการจ้างงานเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วย

ทั้งนี้ ธุรกิจสารเติมแต่งพอลิเมอร์เป็นหนึ่งในหกธุรกิจหลักของชิโนเค็ม อินเตอร์เนชั่นแนล และดำเนินงานภายใต้บริษัทเซนนิคส์ (Sennics) โดยยอดขายสารเติมแต่งพอลิเมอร์คิดเป็นสัดส่วน 18% ของมูลค่าการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทในปี 2562

ชิโนเค็มเผยว่า บริษัทมีเป้าหมายที่จะสร้างโรงงานในไทยให้กลายเป็นโรงงานผลิตอัจฉริยะเพื่อรองรับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ โรงงานแห่งนี้ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานและยั่งยืน ตลอดจนได้มาตรฐานระดับสูงด้านคุณภาพการผลิต การใช้ทรัพยากร การจัดการของเสีย และความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *